• เงื่อนไขการใช้บริการ

  เงื่อนไขการใช้บริการ cu-elibrary การใช้เว็บไซต์ www.cu-elibrary.com นี้ (เว็บไซต์) หรือ แอปพลิเคชั่น (ตามคำนิยามด้านล่างนี้) อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ ศูนย์หนังสือแห่งลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเรียกว่า chulabook cu-elibrary หรือ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชั่นว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (เงื่อนไข) และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ ทั้งนี้ศูนย์หนังสือ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่างๆเพื่อความความเหมาะสม


  คำจำกัดความของบริการและแอปพลิเคชั่น

  cu-elibrary เป็นการบริการสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการให้สมาชิกในองค์กรได้แสวงหาความรู้ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานหรือองค์กรจัดหาให้ โดยสมาชิกสามารถสมัครเป็นผู้ใช้บริการเพื่ออ่าน หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียงประเภทอิเล็กทรอนิกส์สิ่งตีพิมพ์ดิจิทัล สิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งตีพิมพ์ประเภทอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ cu-elibrary


  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : ที่อยู่ใน cu-elibrary จะ ผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นประกาศในเว็บไซต์แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณของข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนของตัวเลขหรือรูปภาพทางคณิตศาสตร์ ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการที่มีข้อผิดพลาดหากตรวจพบ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : ที่อยู่ใน cu-elibrary ถูกเข้ารหัสเพื่อจัดการลิขสิทธ์ (DRM: Digital Right Management) ทุกรายการเพื่อป้อวกันการทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ จัดจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก cu-elibrary


  ผู้ใช้บริการ : สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ผ่าน ระบบปฏิบัติการ IOS, Android และเว็บเบราว์เซอร์เพื่อ อ่าน หรือฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะทางแอปพลิเคชั่น


  อุปกรณ์ที่รองรับการอ่าน : รองรับการอ่านผ่าน Tablet , IPad , IPhone , Androi และ Computer Pc


  การสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ

  การใช้บริการท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชั่น (ข้อมูลบัญชี) และแก้ไขข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอกรณีที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที


  การจัดการสิทธิของผู้ใช้บริการ

  รองรับการบริการ “ยืม” หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีในระบบได้ ทั้งนี้จำนวนสิทธิและระยะเวลาการยืม ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบการยืม-คืน รองรับการบริการ “คืน” หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนกําหนดได้ ทั้งนี้ต้องตรวจสอบสิทธิการจองและ ดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดก่อน รองรับการบริการ “จอง” หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีในระบบได้ รองรับการแสดงประวัติการอ่าน, การยืม-คืน, การจองหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกได้


  เงื่อนไขการใช้งาน

  เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นโดย cu-elibrary ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง ซึ่งได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ สิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นเป็นกรรมสิทธิ์ของ cu-elibrary ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นได้


  ผู้ใช้บริการสามารถทำการใช้ข้อมูลหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นซอฟต์แวร์ หรือรูปภาพ จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ cu-elibrary เพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น และบริษัทไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น และท่านต้องรับรองว่าจะไม่ดำเนินการตามเนื้อหาด้านล่างดังต่อไป


  ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสัญญาหรือหน้าที่ตาม กฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใด ๆ ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่าง ๆ


  กระทำการใด ๆ เพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชั่น (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์


  ดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของความคิด พื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นกระทำการเองหรือโดยอัตโนมัติ) เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชั่น


  เงื่อนไขการใช้บริการ

  เงื่อนไขการใช้บริการ cu-elibrary การใช้เว็บไซต์ www.cu-elibrary.com นี้ (เว็บไซต์) หรือ แอปพลิเคชั่น (ตามคำนิยามด้านล่างนี้) อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ ศูนย์หนังสือแห่งลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเรียกว่า chulabook cu-elibrary หรือ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชั่นว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (เงื่อนไข) และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ ทั้งนี้ศูนย์หนังสือ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่างๆเพื่อความความเหมาะสม


  คำจำกัดความของบริการและแอปพลิเคชั่น

  cu-elibrary เป็นการบริการสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการให้สมาชิกในองค์กรได้แสวงหาความรู้ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานหรือองค์กรจัดหาให้ โดยสมาชิกสามารถสมัครเป็นผู้ใช้บริการเพื่ออ่าน หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียงประเภทอิเล็กทรอนิกส์สิ่งตีพิมพ์ดิจิทัล สิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งตีพิมพ์ประเภทอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ cu-elibrary


  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : ที่อยู่ใน cu-elibrary จะ ผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นประกาศในเว็บไซต์แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณของข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนของตัวเลขหรือรูปภาพทางคณิตศาสตร์ ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการที่มีข้อผิดพลาดหากตรวจพบ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : ที่อยู่ใน cu-elibrary ถูกเข้ารหัสเพื่อจัดการลิขสิทธ์ (DRM: Digital Right Management) ทุกรายการเพื่อป้อวกันการทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ จัดจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก cu-elibrary


  ผู้ใช้บริการ : สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ผ่าน ระบบปฏิบัติการ IOS, Android และเว็บเบราว์เซอร์เพื่อ อ่าน หรือฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะทางแอปพลิเคชั่น


  อุปกรณ์ที่รองรับการอ่าน : รองรับการอ่านผ่าน Tablet , IPad , IPhone , Androi และ Computer Pc


  การสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ

  การใช้บริการท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชั่น (ข้อมูลบัญชี) และแก้ไขข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอกรณีที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที


  การจัดการสิทธิของผู้ใช้บริการ

  รองรับการบริการ “ยืม” หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีในระบบได้ ทั้งนี้จำนวนสิทธิและระยะเวลาการยืม ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบการยืม-คืน รองรับการบริการ “คืน” หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนกําหนดได้ ทั้งนี้ต้องตรวจสอบสิทธิการจองและ ดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดก่อน รองรับการบริการ “จอง” หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีในระบบได้ รองรับการแสดงประวัติการอ่าน, การยืม-คืน, การจองหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกได้


  เงื่อนไขการใช้งาน

  เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นโดย cu-elibrary ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง ซึ่งได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ สิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นเป็นกรรมสิทธิ์ของ cu-elibrary ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นได้


  ผู้ใช้บริการสามารถทำการใช้ข้อมูลหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นซอฟต์แวร์ หรือรูปภาพ จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ cu-elibrary เพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น และบริษัทไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น และท่านต้องรับรองว่าจะไม่ดำเนินการตามเนื้อหาด้านล่างดังต่อไป


  ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสัญญาหรือหน้าที่ตาม กฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใด ๆ ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่าง ๆ


  กระทำการใด ๆ เพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชั่น (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์


  ดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของความคิด พื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นกระทำการเองหรือโดยอัตโนมัติ) เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชั่น